THE

Ashwath Raj

Senior Solution Architect at Qlik