THE

Ravi Prakash

VP - Data Science Products at HSBC