Setu Chokshi

Head of Data Science at PropertyGuru GroupShare

Setu Chokshi